Naša hodina na Základnej škole S. Chalupku v Prievidzi

29. 10. 2014 sme navštívili Základnú školu Sama Chalupku v Prievidzi, na ktorej sme sprostredkovali žiakom tretieho ročníka informácie o fungovaní Európskej únie a jej pôsobení v rôznych oblastiach. Hravou formou sme im predstavili susedné krajiny Slovenska, porozprávali sme im, ktoré z nich sú spolu s nami súčasťou EÚ, ako aj to, aké výhody členstvo prináša. Do prednášky sa dokonca mnohí zapojili, na naše otázky o Slovenskej republike vedeli odpovedať. Využili pri tom  poznatky z predmetu vlastiveda, ako aj vlastného rozhľadu. Ďalšou témou, o ktorej sme viedli diskusiu, bola ochrana životného prostredia a ekologická výchova. Mnohé z detí mali vedomosti  nielen o separovaní odpadu, ale aj o alternatívnych zdrojoch energie, o ktorých sme im v krátkosti porozprávali. Na hodine sme použili tabuľu, mapy, vlajky a rôzne obrázkové materiály, aby sa deti do rozprávania mohli priamo zapojiť.  Takáto forma vyučovania deti zaujala a veríme, že sa vďaka nám niečo o EÚ naučili.