RNDr. Eva Kadlečíková

RNDr. Eva Kadlečíková

Konzultantka IT